Νέα Προκήρυξη εισαγωγής Φοιτητών 2017-2018

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ T.T.

A.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ T.T.

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«ΔΙΕΘΝΗΣ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΣΕ

ΔΙΕΘΝΕΣ MARKETING ΚΑΙ

ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

 

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του A.E.I. Πειραιά T.T. καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για την ένταξή τους κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη “Διεθνή Διοικητική των Επιχειρήσεων” με κατευθύνσεις σε (α) Διεθνές Marketing και (β) Διεθνή Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.).  

Το πρόγραμμα είναι αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και λειτουργεί βάσει του Ν. 3685/16.07.2008/ΦΕΚ 148 τ.Α’ και της Υπουργικής Απόφασης Ε5/43596/ΦΕΚ1476/22.07.2009/τ.Β όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Ε5/35174/ΦΕΚ/1079/9.04.2012/τ.Β Υπουργική Απόφαση. 

Στο Π.Μ.Σ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Ελληνικών ΑΕΙ (TEI και Πανεπιστημίων) ειδικοτήτων Οικονομικών, Θετικών, Κοινωνικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών και ΤΕΦΑΑ ή αναγνωρισμένων, ομοταγών ξένων τμημάτων.  

Για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση σε έξι (6) μαθήματα κορμού και έξι (6) μαθήματα κατεύθυνσης και η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.  

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση μέχρι την 11/09/2017. Τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας http://ibm-teipir.gr, ταχυδρομικά, ή στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος.  

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:  

1 Αίτηση σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή (διαθέσιμη από τον ιστότοπο του προγράμματος)  

2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα  

3. Αντίγραφο πτυχίου / διπλώματος (αναγνώριση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ για τους κατόχους τίτλου ιδρυμάτων της αλλοδαπής).  

4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή Μ.Ο.) για τους   κατόχους τίτλου ιδρυμάτων της αλλοδαπής απαιτείται πιστοποιητικό αντιστοιχίας  του βαθμού πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ.  

5. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας  

6. Δυο έγχρωμες (2) φωτογραφίες ταυτότητος  

7. Δύο συστατικές επιστολές.  

8. Επίσημο αποδεικτικό γνώσης της Ξένης γλώσσας  

9. Επιστημονικές δημοσιεύσεις και διακρίσεις (εάν υπάρχουν)  

10. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν), η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά/βεβαιώσεις επίσημου ασφαλιστικού φορέα.  

Όλα τα δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή μπορούν να υποβληθούν την ημέρα των προφορικών συναντήσεων (Interview) στις εγκαταστάσεις του A.E.I. Πειραιά T.T., εφόσον προηγηθεί η ηλεκτρονική αίτηση και τηλεφωνική επικοινωνία.  

Γραμματεία Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Διεθνή Διοικητική των Επιχειρήσεων, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ., Π. Ράλλη & Θηβών 250 Αιγάλεω 12244

Τηλ.: 210-5381429 και 210-5381197, 6985633053  Fax.: 2105381429

e-mail:    

Αιγάλεω 12/05/2017 

 

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

 

Π.Κυριαζόπουλος

Ομότιμος Καθηγητής